İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Denizli Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

İl Müdürlüğü Görevleri

5902 sayılı Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun

 

A- KURULUŞ GENEL TANIM

17/06/2009 tarih ve 27261 Sayılı Resmi Gazetede

 yayımlanmış olup, 17/12/2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri Kanunun 18. mad. Uyarınca kurulmuş ve hizmet vermeye başlamıştır.

20/02/2014 tarihli R.G. Yayınlanan 6525 sayılı Kanunun 35. mad. yapılan değişiklikle Başkanlığın taşra teşkilatı olarak valiye bağlı yeniden yapılandırılmıştır. İl müdürleri Başkanın teklifi ile Başbakan Yardımcısı tarafından atanır. Diğer personeller norm kadro durumuna göre Vali tarafından atanır.

 

B-  İL AFET ve ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİ GÖREVLERİ

a) İlin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek, afet ve acil durum hazırlıklarını yapmak.

b) Afet ve acil durum risk azaltma, müdahale ve iyileştirme il planlarını, mahallî idareler ile  kamu  kurum ve kuruluşlarıyla iş    birliği ve koordinasyon içinde yapmak

c) İl afet ve acil durum yönetim merkezini yönetmek,

ç)   Afet ve acil durumlarda meydana gelen kayıp ve hasarı tespit etmek veya ettirmek

d) Afet ve acil durumlara ilişkin eğitim faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak

e) Sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili akreditasyonu nu yapmak ve belgelendirmek

f) Afet ve acil durumlarda, gerekli arama ve kurtarma malzemeleri ile halkın barınma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak gıda, araç, gereç ve malzeme için depo kurmak

g) Sivil Savunma İlgili seferberlik ve savaş hazırlıkları ile sivil savunma hizmetlerine ilişkin görevleri yerine getirmek.

ğ)  Başkanlığın belirlediği esas ve usuller çerçevesinde risk azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme çalışmalarını diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte yapmak

h) İl afet ve acil durum koordinasyon kurulu sekretaryasını yapmak.

ı)  Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddeler ile benzeri diğer teknolojik maddelerin  tespiti, teşhisi ve arındırılması ile ilgili hizmetleri yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak

i) Başkanlıkça belirlenen yıllık çalışma programlarını uygulamak, yıllık faaliyet raporlarını Başkanlığın onayına sunmak.

j) Yıllık bütçe teklifini hazırlamak.

k) Başkanlığın ve valinin vereceği diğer görevleri yapmak.